Všeobecné obchodní podmínky

platné pro obchodní vztahy mezi firmou Bangco s.r.o. a obchodními partnery

 

1.           Základní ustanovení

1.1.        Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb firmou Bangco s.r.o., Brno (dále také „prodávající“) jejím zákazníkům.

1.2.        Kupující je povinen na požádání předložit prodávajícímu ověřené účetní doklady se základními informacemi o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu a číslo občanského průkazu u fyzických osob, DIČ) a tyto údaje průběžně aktualizovat. Pokud to ukládá zákon a další předpisy, je prodávající oprávněn vyžadovat také další doklady.

1.3.        Veškeré obchody realizované společností Bangco s.r.o. podléhají Občanskému zákoníku. Uzavřením obchodu nevzniká spotřebitelská smlouva z hlediska Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, protože se jedná o obchod mezi podnikatelskými subjekty.

 

2.           Ochrana průmyslových a autorských práv

2.1.        Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

2.2.        Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je anebo jinak je přetvářet.

 

3.           Cenové a platební podmínky

3.1.      Ceny uvádí prodávající v aktuálních cenících nebo na internetové prezentaci či v internetovém obchodě na dané období. Prodávající je oprávněn ke změnám cen v ceníku i v průběhu období, jakož i poskytovat speciální zvýhodněné ceny stálým zákazníkům. Prodávající je oprávněn účtovat jiné ceny v jeho elektronickém obchodě na internetu, než jaké uvádí ve svých cenících a jinde.

3.2.      Cenové nabídky a zvláštní nabídky mají platnost zpravidla 30 dnů od data vystavení (pokud není dohodnuto jinak). Při změně kurzu Kč/€ o více než 5 % si vyhrazujeme právo tuto změnu zahrnout do ceny i v době platnosti nabídky.

3.3.        Jednotlivé obchody se uzavírají na základě osobně doručených, písemných, telefonických nebo e-mailových objednávek kupujícího nebo objednávkou v internetovém obchodě. Objednávka písemná, e-mailová nebo doručená osobně musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • obchodní jméno a sídlo kupujícího
  • jeho IČ a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH
  • název, popis nebo kód produktu, který jednoznačně určuje předmět
  • množství požadovaných kusů produktů
  • obchodní jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího
  • e-mailovou adresu, telefon, odpovědnou osobu pro potvrzení objednávky

3.4.        Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním produktů, pokud nebude smluvně ujednáno jinak. Zvláštní ujednání o splatnosti se řídí kupní smlouvou nebo smlouvou o obchodní spolupráci, kde mohou být podmínky stanoveny individuálně.

3.5.        Prodávající vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu vystavením proforma faktury, která je mezi stranami této smlouvy považována za výzvu k zaplacení. Proforma faktura je splatná ve lhůtě 10 dnů od jejího vystavení na účet prodávajícího, pokud není smluvně dojednáno jinak.

3.6.        Produkty jsou rezervovány pro kupujícího k dodání do dne splatnosti proforma faktury. V případě prodlení s placením proforma faktury není prodávající povinen splnit dodávku ve stanovené lhůtě, ale dodá produkty v další přiměřené lhůtě po splacení.

3.7.        Jestliže kupující neuhradí proforma fakturu ve lhůtě 15 dní ode dne splatnosti, je prodávající oprávněn považovat objednávku za zrušenou a od tohoto obchodu odstoupit. V tomto případě zašle kupujícímu "oznámení o zrušení objednávky" a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu (stornovací poplatek) ve výši 10 % z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží.

3.8.        Prodávající je povinen expedovat dodávku v nejbližší možné době poté, kdy kupující na základě proforma faktury zaplatí prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžní částka připsána na účet prodávajícího. Ustanovení o termínu plnění neplatí, pokud se jedná o produkty podle bodu 3.9. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu - daňový doklad.

3.9.        Pokud nebude zaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" převzato u prodávajícího do 10 dnů ode dne vystavení faktury, bude zboží zasláno na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce. Pokud předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude kupujícím vyzvednuto do 15 dnů od vystavení faktury, má prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou. V tomto případě kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží.

3.10.        Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, bude o tomto obchodním případu sjednána zvláštní dohoda případně kupní smlouva.

3.11.     Podmínky ve smyslu článku 3 platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s nimi spojených. Jejich úhradu platí kupující na základě faktury - daňového dokladu.

3.12.     Pokud je dohodnuta úhrada zboží na fakturu se splatností a faktura v daném termínu nebude uhrazena, jsme nuceni za opožděnou platbu účtovat penále z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 – 0,5 % za každý den prodlení, nejméně však 500 Kč.

 

4.           Elektronická forma objednávek

4.1.        Kupující je oprávněn využívat elektronické formy zasílání a potvrzování objednávek jakož i elektronického obchodu prodávajícího.

4.2.        Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

4.3.        Po odeslání elektronické objednávky obdrží kupující elektronické potvrzení objednávky.

4.4.        Kupující použije pro elektronické zadávání objednávek kompatibilního média - INTERNET. Objednávka v elektronické podobě je poslána na e-mailovou adresu.

4.5.        Kupující prohlašuje, že posláním elektronické objednávky je svou objednávkou vázán v identifikaci zboží, počtu objednaných kusů, způsobu dopravy a označení objednávky.

4.6.        V případech, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickou poštou, je kupující oprávněn opakovat ji klasickými komunikačními prostředky.

 

5.           Dopravní a expediční podmínky

5.1.        Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující typy dopravy:

  • osobní odběr v sídle prodávajícího
  • doprava tuzemskou nebo zahraniční spediční firmou na adresu udanou kupujícím v České republice nebo ve Slovenské republice.
  • osobní doručení zástupcem prodávajícího na základě předběžné dohody či kupní smlouvy

5.2.        Prodávající splní dodávku podle vzájemné dohody buď okamžikem převzetí kupujícím, nebo předáním produktů prvnímu tuzemskému přepravci. Nedojde-li k dohodě a prodávající neodstoupí od smlouvy, má právo zvolit způsob splnění dodávky sám.

5.3.        V případě sjednání osobního odběru v sídle prodávajícího je prodávající povinen vyzvat kupujícího k převzetí zboží (za výzvu je považováno i zaslání faktury) a kupující je povinen poskytnout ke splnění dodávky potřebnou součinnost a nemůže uplatňovat nároky z pozdního plnění, pokud dodávku u prodávajícího neodebral.

5.4.        Náklady na dopravu ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak.

 

6.           Reklamační dispozice

6.1.        V případě poškození přepravního obalu nebo porušení žluté firemní lepicí pásky je třeba reklamaci uplatňovat okamžitě a to u pracovníka přepravní společnosti. Kupující má právo poškozenou zásilku nepřevzít a sepsat o tom se zástupcem přepravní společnosti protokol. Zároveň je povinen neprodleně informovat prodávajícího.

6.2.        Uplatnit nároky za vady množství a druhu dodaných produktů je kupující povinen bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky.

6.3.        Kupující má právo v případě vady druhu produktů žádat jeho výměnu jen tehdy, pokud produkt bude vrácen prodávajícímu v původním množství a balení, přičemž u všech produktů musí zůstat neporušena původní adjustace od výrobce (neporušené fólie, pečetě atd.).

6.4.        Produkt s narušenou původní adjustací již není možné vrátit s požadavkem na jeho výměnu, kupující má pouze právo reklamovat případnou závadu produktu.

6.5.        V případě výměny produktu na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do určené provozovny prodávajícího a prodávající výdaje za dopravu do provozovny kupujícího.

6.6.        V případě požadavku na vrácení objednaného zboží je nutné uhradit storno poplatek. Ten je stanoven u běžného typu zboží ve výši 30 % kupní ceny. Kupující je povinen zaslat zboží zpět na adresu firmy BangCo. Po doručení provede technik zhodnocení stavu. Pokud bude zcela bez poškození, ekonomické oddělení Vám zašle dobropis na odpovídající částku. Pro odeslání této částky je nutné dodat (nejlépe elektronicky) číslo cílového účtu na hlavičkovém papíře, opatřeném podpisem a razítkem Vaší firmy.

U  zboží vyráběného, upraveného či skládaného na zakázku dle konkrétních požadavků zákazníka činí storno poplatek při zrušení objednávky do 15 dnů před doručením 50 % kupní ceny, v kratší lhůtě 100 % z ceny zakázky.

6.7.        Prodávající nenese odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a jiných škod vyplývajících z používání produktů. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou obsluhou, manipulací nebo nevhodným umístěním výrobku u kupujícího.

 

7.           Započtení závazků a pohledávek

7.1.        Při vzájemných obchodních vztazích má každý účastník právo na úhradu svých pohledávek provést započtení vlastního závazku vůči druhému účastníkovi a to po vzájemné dohodě.

7.2.        Účastník provádějící zápočet je povinen druhému účastníku písemně sdělit výši své započítávané pohledávky spolu s označením závazku (vyúčtování, faktury a pod.), k jehož úhradě započtení provedl. Jestliže účastník započítává současně více pohledávek, blíže je označí a provede výčet těch pohledávek, které mu druhý účastník dosud dlužil a které jsou součástí započítávané peněžní částky.

7.3.        Jestliže účastník, na jehož pohledávku bylo druhou smluvní stranou provedeno započtení závazku, nedoručí protistraně do 5 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zápočtu námitky proti správnosti zápočtu, má se mezi účastníky zato, že započtení bylo provedeno správně co do důvodu i výše.

 

8.           Závěrečná ustanovení

8.1.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro obchodní případy uzavírané společností Bangco s.r.o. ode dne jejich vyhlášení.

8.2.        V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Bangco s.r.o. vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.

8.3.        V případě, že obchodní partneři společnosti s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek nebudou souhlasit, jsou povinni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho měsíce od jejich vyhlášení. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy, a to ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která počíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena protistraně.